♥عاشقانه ترین ها...♥

به خلوت یک نفره ام خوش آمدی , این جا مدت هاست که یک بعلاوه یک میشود یک


مهـــــمـ نیســـــــــــت!!!
انســـان بـهـ خاطــــــــر کســــی کــه دوستـش دارد
غــــرورش را بشکنـد

امــــا فاجعــــه اسـت
کهـ بهـ خاطــر حفـظ غــــــرور کسـی را
کهـ دوسـت دارد را از دسـت بدهـد!!


یکشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ 15:13 Pari| |

Design: ♀ali-hadis♂